speaker-photo

Smart Milk

Dr. Davor Ćorić

Sistem za mužu predstavlja automatizovano rješenje za mužu, kontrolu kvaliteta i separaciju sirovog mijeka i kontrolu parametara u fazi čuvanja. Sistem je poptuno mobilan i prilagodlijv, pa je stoga pogodan za sve vrste objekata. Sistem omogućava kontorlu kvanititavnih i kvalitativnih parametara mlijeka prilikom muže na bazi kojih se vrši separacija istog u jednu od posuda za prihvat mlijeka. Posude su opremljene senzorikom koja kontinualno vrši dodatnu i precizniju kontrolu parametara sirovog mlijeka. Kompletan proces je orkestiran softverski i krajnji korisnik raspolaže interfejsom za rana upozorenja na potencijalne bolesti životinja, promjene u kvalitetu mlijeka i sl.

19:30 - 20:30

Poneđeljak 03.10

Prezentacija ICT startup-ova

Prezentacija ICT startup-ova (dobitnici konkursa Glavnog grada za podsticaj razvoja startup zajednice u Podgorici)

Predstavljanje startup-ova koji su dobili nagrade da predstave svoje ideje i proizvode na Web Samitu u Lisabonu